The Credibility model – The Courage to Create

Trovärdighetsmodellen är en enkel och pragmatisk modell som beskriver de nödvändiga stegen för att uppnå trovärdighet hos andra och självrespekt för det man uppmärksammar, tänker, känner och vill göra. Individen motiveras till att utföra de nödvändiga handlingarna och aktiviteterna som hon har insikter och är medveten om att hon borde göra för att uppnå individens och organisationens mål. Den hjälper individen att skapa positiva drivkrafter, motivation och mod för ett effektivt ledarskap och samspel.

Modeller

Nedan hittar du de modeller vi använder oss av i vårt arbete: