Det personliga mästerskapet

Mål:

Att utveckla dig som ledare eller person. Få en djupare förståelse och insikt i sitt eget beteende och dess påverkan på andra.

Metod:

De tillämpade inslagen består både av reflektioner och egna upplevelser – växelvis (sk. upplevelsebaserat sick-sack lärande) där upplevelser/erfarenheter och teori/reflektion blandas. Guppens individer lär från de upplevelser och erfarenheter som uppstår och för gruppen framåt. Handledarna vägleder gruppen genom struktur, dialog, reflektion och nya perspektiv. Deltagarna kommer att få möjlighet att genomföra olika personlighets och grupptester. I olika tillämpningsinslag ges deltagarna tillfälle att utveckla kännedom om sig själva som medlemmar i en grupp.

I olika tillämpningsinslag ges deltagarna tillfälle att utveckla kännedom om sig själva som medlemmar i en grupp. programmet avslutas med en fördjupningsuppgift, där de studerande skall beskriva och analysera strukturer och processer i en arbetsgrupp.

Innehåll:

Fokus på dig som individ – en resa i ökad självkännedom (3,5 dgr)

Effektivt förändringsledarskap och personlig utveckling handlar om hur du ser på dig själv och hur du påverkar andra. Under programmet ett riktas fokus mot den enskilde deltagaren, särskilt med avseende på hans/hennes förmåga att väcka tillit, ta ansvar, hantera osäkerhet och bidra till förändringsdynamik. Målet är att vidareutveckla personlighetsegenskaper och beteenden som är betydelsefulla för att kunna driva organisationsförändring i en föränderlig omvärld. Genom exponering och feedback görs individens verklighet så tydlig som möjlig. Individens starka och svaga sidor i samspel med andra människor synliggörs.

Omfattning:

3,5 dagar på internat..

Pris:

Kurskostnad 18 000:- exkl moms och internatkostnad

Tjänsteprogram