Grupper och grupprocesser

Fokus på det personliga mästerkapet och gruppsykologiska fenomen - förändringsprocesser och utveckling i grupp (3,5 + 3,5 dgr).

Nyckeln till mer balanserat ledarskap handlar till stor del om att öka medvetenheten om hur samspelet mellan människor ser ut och kunna handla effektivt på den medvetenheten. Med hjälp av den egna gruppens processer tränar vi på att lära oss vilka krafter som påvekar den enskilde individens beteende i grupper och hur motstånd påverkar gruppers effektivitet.

Perspektiven från samling ett vidgas till att omfatta deltagarens förmåga att förhålla sig till dynamiken i grupper. Målet är att ge erfarenheter av hur den egna gruppen påverkar gruppens medlemmar och hur individer kan påverka, utveckla och styra grupper. Samtidigt fortsätter den individuella utvecklingen från samling 1.

Stor vikt läggs på mellanmänskliga relationer och samspel som är relevanta inom en organisation. Deltagarna tränas i att ta ansvar för samarbetskvaliteten i de grupper som de är en del av, både som ledare och deltagare.

Mål:

Att bli effektivare och säkrare som gruppmedlem och ledare. Få djupare förståelse och insikt i sitt eget beteende och dess påverkan på andra.

Metod:

De tillämpade inslagen består både av reflektioner och egna upplevelser – växelvis (sk. upplevelsebaserat sick-sack lärande) där upplevelser/erfarenheter och teori/reflektion blandas. Guppens individer lär från de upplevelser och erfarenheter som uppstår och för gruppen framåt. Handledarna vägleder gruppen genom struktur, dialog, reflektion och nya perspektiv. Deltagarna kommer att få möjlighet att genomföra olika personlighets och grupptester. I olika tillämpningsinslag ges deltagarna tillfälle att utveckla kännedom om sig själva som medlemmar i en grupp.

I olika tillämpningsinslag ges deltagarna tillfälle att utveckla kännedom om sig själva som medlemmar i en grupp. programmet avslutas med en fördjupningsuppgift, där de studerande skall beskriva och analysera strukturer och processer i en arbetsgrupp.

Innehåll:

Programmet behandlar de strukturer och processer som styr samspelet mellan människor i små och stora grupper samt gruppers utveckling. Särskild tonvikt läggs vid avsnitt som behandlar grupputveckling, normer, roller, ledarskap, beslutsfattande och konflikter inom – och mellan – grupper. Vidare behandlas verbal och icke-verbal kommunikation samt för ämnesområdet relevant forsknings- och utredningsmetodik.

Under programmet utforskas olika aspekter av dynamiken inom och mellan grupper, som t ex:

Samspelet mellan individ och grupp samt dynamiken mellan grupper utforskas. Stor vikt läggs på mellanmänskliga relationer och samspel som är relevanta inom en organisation. Deltagarna tränas i att ta ansvar för samarbetskvaliteten i de grupper som de är en del av, både som ledare och deltagare.

Omfattning:

3,5 + 3,5 dagar på internat..

Pris:

Kurskostnad 36 000:- exkl moms och internatkostnad

Kursveckor:

Tjänsteprogram