Det coachande och handledande ledarskapet

Förändrings- och processledarskap – Det coachande och handledande ledarskapet ( 3,5 + 3,5 + 2 dgr)

Målgrupp:

De som redan har gruppledar-, projektledar eller teamledaransvar.

Mål:

Öka ledares förmåga att ur ett systemteoretiskt perspektiv, med sig själva som utgångspunkt, möta förändrade krav på chefskap och ledarskap.

Metod:

De tillämpade inslagen består både av reflektioner och egna upplevelser – växelvis (sk. upplevelsebaserat sick-sack lärande) där upplevelser/erfarenheter och teori/reflektion blandas. Guppens individer lär från de upplevelser och erfarenheter som uppstår och för gruppen framåt. Handledarna vägleder gruppen genom struktur, dialog, reflektion och nya perspektiv. Deltagarna kommer att få möjlighet att genomföra olika personlighets och grupptester. I olika tillämpningsinslag ges deltagarna tillfälle att utveckla kännedom om sig själva som medlemmar i en grupp. Programmet avslutas med en fördjupningsuppgift, där de studerande skall beskriva och analysera strukturer och processer i en arbetsgrupp.

Innehåll:

Programmet tar sin avstamp i det personliga mästerskapet och personliga gruppledarskapet, d.v.s. att medvetandegöra den egna relationen till sig själv och till synen på ledarskap.

Ledarskap är en av de viktigaste hävstångseffekterna för att aktivt utöva inflytande över viktiga mål och strategier samt att effektivisera kärnverksamheten.. Det är ledarens uppgift att skapa förutsättningar genom bra strukturer och styrsystem. Det är inte strukturerna som styr människans handlande utan hur människor uppfattar och förhåller sig till dem.

Programmet vänder sig till dig som är chef/ledare med en vilja att bli säkrare, tryggare och effektivare i din arbetsroll och som vill utveckla dig vidare i din ldarroll.

Programmet ger en djupare organisationsförståelse sett ur ett ledarperspektiv. Särskild vikt läggs vid att utveckla ledarbeteenden som bidrar till förändringsförmåga, delaktighet och ansvarstagande. Målet är att deltagarna ska kunna vitalisera och frigöra den energi och de resurser som bor i motiverade medarbetare och ledare.

Programmet startas med en samling om det personliga mästerskapet – en resa i självinsikt och en samling om grupper och grupprocesser som en grund för kärnan till att förstå det coachande och handledande ledarskapet

Teman för ledarskapsdelen är t ex:

Omfattning:

3,5 + 3,5 dagar på internat..

Pris:

Kurskostnad 46 000:- exkl moms och internatkostnad

Tjänsteprogram