Hur vi arbetar

Core tror på effekten av djup förståelse för logiken och dynamiken i varaktig förändring samt hur man utvecklar de personliga egenskaper som krävs för att driva förändringsarbete.

Genom att träna och fördjupa din uppmärksamhet på det som faktiskt sker i samarbets- och beslutssituationer kan du finna de underliggande värderingar och psykologiska mekanismer som styr ditt och andras beteenden. Din utökade uppmärksamhet ökar din insikt och gör dig mer medveten om vilka handlingar du bör göra för att åstadkomma förändring. Du utvecklar förmågan att se igenom de förenklingar som ofta leder till skenlösningar och symtombehandlingar på komplexa problem. Det gör det möjligt för dig att handla effektivt i situationer när de uppstår och använda dig själv som katalysator för de processer som driver företagets utveckling framåt. Din möjlighet att påverka ökar, liksom den nytta som din organisation har av dina insatser.

Samtidigt som våra insatser har den organisatoriska nyttan i fokus, ger det också dig en möjlighet till personlig utveckling i vidare bemärkelse. Den fördjupar din självinsikt, lyhördhet, uppmärksamhet och förmåga att skapa djupa relationer. Genom att pröva ut olika handlingsmöjligheter i samspelet med andra kan du vidga din erfarenhetsbas och därigenom öka din säkerhet i komplicerade och emotionellt laddade situationer.

Vi tillämpar vår egen Struktur/ Beteende-modell (Modellen heter ”Ägget” och verktyget "CAS") och upplevelsebaserad inlärning utifrån vår övertygelse att man lär sig mest genom en integrering av egna upplevelser och teorier.

Vi har fyra egna grundläggande modeller som vi utgår ifrån. Dessa modeller säger att vi lär enligt ett systematiskt mönster som tillvaratar och medvetandegör både "vad" vi gör (Struktur/System) och "hur" vi samspelar och leder(Samspel/Ledarskap) för att åstadkomma önskat resultat.

Modeller

Nedan hittar du de modeller vi använder oss av i vårt arbete: