Core programmens övergripande syfte och lärandemål

Programmen bygger på skandinavisk och internationell forskning och praxis inom psykologisk ekonomi, ledarskap, grupp- och organisationspsykologi.

Förväntade studieresultat - Deltagaren ska efter programmet kunna:

Individ och ledarnivå

Gruppnivå

Organisationsnivå

Examinationformer:

1. Kunna redovisa för förståelsen av teorier och modeller och deras praktiska koppling till den verksamhet och organisation deltagaren ingår i.

2. Personlig presentation och feedback i en Hot-seat inför övriga deltagare och eventuellt chefer.

I. Egen personlig presentation för övriga deltagare och inbjudna chefer av sitt lärande, nyttan för organisationen, ”commitment” och handlingsplaner:

Syfte med presentationen är att stämma av din uppfattning om dig själv kring ditt lärande och praktiserande i arbetet, hur du anser att du deltagit i och "utnyttjat" medarbetar-programmet/ledarprogrammet och hur du kunnat använda kunskaperna i praktisk handling i ditt eget ledarskap för att förbättra verksamheten. Hur du upplever din egen personliga utveckling.

På ett personligt plan:

- Din egen utvecklingsprocess, insikter och lärdomar under "resans gång" på ett medvetet och reflekterat sätt, gärna med exempel.

- Egna personliga arbetspunkter att jobba vidare på.

Verksamhetens utveckling – både gruppdynamiskt och arbetets utförande:

- Utvecklingsinsatser som du gjort, parallellt med kursen, i egen arbetsplats.

- En tydlig aktivitetsplan för fortsatt utveckling inom egen arbetsplats (har du inte egna grupper så beskriv hur du tänker att du kan bidra på annat sätt)

Nytta och kopplingar för företaget/organsiationen:

- Synbara effekter på i din grupp, enhet, avdelning eller företaget/organisationen som helhet.

II. Personlig feedbackprocess för var och en i en Hot-seat:

En deltagare i taget är i fokus inför hela gruppen och genomgår följande två steg

1. Feedback från gruppen

De som anser sig känna dig bäst. C:a 4 personer får huvudsakliga uppgiften att ge dig djup återkoppling utifrån ett feedbackformulär. (bifogas)

2. Övriga i gruppen kan sedan addera sin feedback till dig

De 4 personer som ger feedback till dig kommer också få ett ansvar i den rekommendation som ger dig diplom för genomgången kurs och synligt utvecklingsarbete. Alternativt får du rekommendationen att fortsätta din personliga utveckling och/eller förbättra dina teoretiska kunskaper för en examination vid ett senare tillfälle. Detta är inte en utstötningsprocess. Det är en process där deltagarna gemensamt tar ansvar för att det ledarskap som behövs, också utvecklas i företaget/organisationen. Fundera över vilka du känner/lärt känna bäst och kan ge bäst feedback till.

Syfte och Lärandemål

Ladda hem i PDF-version