Konsulttjänster

Utveckling av Team och ledningsgrupper

En grupp eller ett system är egentligen inte en samling individer utan snarare ”en mängd relationer mellan individer”. Med hjälp av gruppens egna processer och erfarenheter av arbetsgrupper i Organisationen, flyttar vi fokus från individers agerande till personernas funktionella sammanhang (dvs den egna gruppen och gränssnitt i organisationen). Det gäller att bli skicklig på att gå bortom eller bakom människors synliga agerande för att förstå vilka krafter som verkligen bestämmer den enskilde individens beteende i gruppen och på Organisationen som helhet. Vi utforskar de strukturer och processer som styr samspelet mellan människor i små och stora grupper samt gruppers utveckling. Särskild tonvikt läggs vid syfte, grupputveckling, normer, roller, ledarskap, beslutsfattande och konflikter inom – och mellan – grupper.

Vi utgår från att helheten är större än delarna och om gruppen samspelar med en tillräckligt bra nivå av öppenhet och tillit (se öppenhet och tillitsspiralen) så kan de lösa och hantera de komplexa och strategiska gemensamma uppgifterna som de står inför. De har ett gemensamt ansvar och det innebäar att om någon i gruppen har ett problem så har alla ett problem och ett gemensamt ansvar att få gruppen att fungera.

Vi utvecklar chefers och ledares förmåga att som team:

Stor vikt läggs på mellanmänskliga relationer och samspel som är relevanta inom en organisation och träna på att ta ansvar för samarbetskvaliteten i de grupper som de är en del av, både som ledare och deltagare.

Konsulttjänster

Nedan hittar du en del av de metoder vi använder oss av i vårt arbete: