Konsulttjänster

Organisationsdiagnos

Den information som samlas in för att kartlägga en organisations tillstånd i samband med en konsultinsats måste kunna användas för att få verklig vägledning i vad som behöver göras för att utveckla organisationen.

Det är en konst att veta vilka områden som behöver sättas i fokus och vilka frågor som ger de svar som är användbara för att välja rätt strategi för den förändring man önskar.

Anders Wendelheim har tillsammans med Richard Zackrison och Thomas Larsson n CORE Assessments utvecklat ett snabbt, lättarbetat och enkelt verktyg för att göra bra organisationsdiagnoser; Vi kallar det CAS – Core Assessment Survey.

Verktyget utgår från vår egen systemmodell som vi kallar Ägget™

Modellen sätter fokus på sex primära delsystem:

1. Interna och externa intressenters tillfredställelse med organisationens "output".

2. Extern påverkan som resurstillgång, lagstiftning, förväntningar från ägare och kunder m m.

3. Påverkan från medlemmarna i den egna organisationen som attityder till förändring, tillit till organisationens ledning, kvalitetskultur m m.

4. Organisationens inriktning; Medlemmarnas uppfattning om ledningens tydlighet med visioner, värderingar, mål, strategier, uppdrag, ansvar.

5. Upplevd funktionalitet hos organisationens formella strukturer, system och stödprocesser som informationsspridning, tekniskt stöd, resursfördelning m m.

6. Upplevd funktionalitet av ledarskap, samspel och kommunikation inom och mellan grupper och funktioner; t ex teamarbete, arbetsledning, beslutsfattande, tillit, stöd och uppmuntran.

Konsulttjänster

Nedan hittar du en del av de metoder vi använder oss av i vårt arbete: