Expanding the Self - Exploring the Self through Polarities

”Expanding the Self” är en modell och metod som hjälper individen att utforska och utveckla olika sidor hos sig själv (olika polariteter som finns inom individen). Vi utgår ifrån en persons starka sidor och belyser dess fördelar och baksidor när de överdrivs och blir extrema (överslag). Utmaningen handlar ofta om att hitta en annan sida som personen innehar men inte medvetet använder sig av eller har lyft fram hos sig själv. Vi kallar de sidorna för individens meningsfulla motsatser (polariteter). Det är individens subjektiva uppfattning, och inte den absoluta objektiva, om vad motsatsen kan vara som vi lockar fram och utforskar hos individen.

De motsatta sidorna som finns inom oss hindras och blockeras ofta av osäkerhet, rädslor och allergier (t ex en oro över att inte bli accepterad, inte duga, inte räcka till eller inte vara omtyckt). Ur spänningen mellan dessa motsatser skapas det något nytt och där återföds den rikedom av möjligheter och beteenden som individen har inom sig men har stoppat undan eller har undvikits p.g.a. tidiga erfarenheter och inlärda mönster. Individen ges därmed frihet att använda en större mångfald av beteenden beroende på vad omgivningen behöver och situationen kräver. Ur det skapas ett nytt synsätt på och handlingsförmåga i hanteringen av "besvärliga människor och situationer". Den besvärligaste människan är oftast jag själv och det är där allting börjar i samspelet med andra, d.v.s. i självkänslan, självförtroendet och synen på mig själv. Det och den enda jag i grunden kan ändra på är mitt eget beteende och mig själv.

Varje sådan färdighet eller grundhållning får sin särpräglade dynamik, nyans, styrka och förklaring genom sin motsats. Utan den blir en färdighet bara en konstant eller ett ensidigt förhållningssätt (t ex om en person alltid är snäll oavsett vad situationen kräver och då blir han/hon betraktad som just det, en konstant och ensidigt snäll person).

Arbetet med att utforska en persons grundhållning och dess motsats, samt till detta koppla hinder, arv, tankemodeller och grundläggande behov mm, hjälper individen att förstå, nyansera och utvidga sitt beteende. Metoden handlar alltså om att uppnå en dynamisk balans mellan bipolära färdigheter och att tillåta en rytmisk pendelrörelse mellan polerna för att undvika extrema eller ensidiga grundhållningar som utformas till destruktiva fixerad inställningar och beteenden. Metoden kan då leda människor ut ur destruktiv och självförstörande fixering och förstelning till livsdugliga och förtroendefulla samspelsmönster.

Modeller

Nedan hittar du de modeller vi använder oss av i vårt arbete: