Organisations diagnos och analys-Fokus på organisationen och förändrings-processer

Programmet fokuserar på organisationsperspektivet in, dels genom simulering inom programmets ram, dels genom att deltagarnas organisationer involveras i arbetet. Samlingens mål är att integrera upplevelser med teoretiska kunskaper samt öka sannolikheten att deltagarna omsätter gjorda insikter i handlingar som bidrar till organisationens utveckling. Deltagarna utvecklar insikter och handlingsberedskap i förhållande till drivande och hämmande krafter för att skapa vitala och förändringsbenägna organisationer. Förståelsen för hur det egna agerandet bidrar till uppfyllandet av organisationens mål fördjupas.

Programmet har utvecklats för personer som har ansvar att driva och stödja långsiktiga strategiska förändringsarbeten.

Den löper under drygt ett år och är uppdelad i två separata delar

Målgrupp:

Personer som har för avsikt att utveckla sin förmåga att leda eller delta i utvecklingsarbete och som vill kunna förstå hela organisationen som ett dynamiskt system. Det kan vara interna eller externa förändrings agenter såsom konsulter eller chefer.

Mål:

Att behärska grundläggande teorier och färdigheter att starta och genomföra åtgärder på gruppnivå. Att utveckla färdigheter i genomförande av långsiktiga och komplexa förändringsarbeten som omfattar en hel organisation.

Metod:

De tillämpade inslagen består både av reflektioner och egna upplevelser – växelvis (sk. upplevelsebaserat sick-sack lärande) där upplevelser/erfarenheter och teori/reflektion blandas. Guppens individer lär från de upplevelser och erfarenheter som uppstår och för gruppen framåt. Handledarna vägleder gruppen genom struktur, dialog, reflektion och nya perspektiv. Deltagarna kommer att få möjlighet att genomföra olika personlighets och grupptester. I olika tillämpningsinslag ges deltagarna tillfälle att utveckla kännedom om sig själva som medlemmar i en grupp.

I olika tillämpningsinslag ges deltagarna tillfälle att utveckla kännedom om sig själva som medlemmar i en grupp. programmet avslutas med en fördjupningsuppgift, där de studerande skall beskriva och analysera strukturer och processer i en arbetsgrupp.

Upplevelsebaserad inlärning gneom ett praktikfall (”Case”). Caset blir en röd tråd och följs upp genom hela utbildningen i kombination med utvald teori. Varje moment i insatsen tränas genom tillämpningsövningar. Reflektioner om självinsikt kring förändringsarbete bearbetas under hela utbildningen.

Innehåll:

Programmet lägger stor vikt vid förändringsagenten som person (det personliga mästerskapet) och hur grupper och organisationen påverkas av individen.

Deltagarna kommer att få jobba med ett antal "cases" i grupp. De kommer att få utbildning i hur man använder Cores assessment verktyg – CAS som bygger på organisationsmodellen Core System Model (Ägget) . De tränar på datainsamlingsmetodik, analys och dataåterföring.

Under programmets andra del förs organisationsperspektivet in, dels genom simulering inom programmets ram, dels genom att deltagarnas organisationer involveras i arbetet. Samlingens mål är att integrera upplevelser med teoretiska kunskaper samt öka sannolikheten att deltagarna omsätter gjorda insikter i handlingar som bidrar till organisationens utveckling. Deltagarna utvecklar insikter och handlingsberedskap i förhållande till drivande och hämmande krafter för att skapa vitala och förändringsbenägna organisationer. Förståelsen för hur det egna agerandet bidrar till uppfyllandet av organisationens mål fördjupas.

Programmet utvecklar deltagarnas förmåga att återföra data till en kundorganisation med fokus på roten till problemen och inte symptom till problemen.

Deltagarna genomför i programmets ram ett handledarlett praktikuppdrag som en del av utbildningen

Frågeställningar som belyses under programmet är t ex:

Omfattning:

3,5 + 3 + 1 dagar på internat

Behörighetskrav:

Deltagarna ska ha deltagit på Cores program om ”Det personliga mästerskapet” och ”Grupper och förändringsprocesser” eller motsvarande.

Pris:

Kurskostnad 33.000:- exkl moms och internatkostnad.

Tjänsteprogram