CCMP- Core Change Management Program

Mål:

Att bli effektivare och säkrare som gruppmedlem och ledare. Få djupare förståelse och insikt i sitt eget beteende och dess påverkan på andra.

Metod:

De tillämpade inslagen består både av reflektioner och egna upplevelser – växelvis (sk. upplevelsebaserat sick-sack lärande) där upplevelser/erfarenheter och teori/reflektion blandas. Guppens individer lär från de upplevelser och erfarenheter som uppstår och för gruppen framåt. Handledarna vägleder gruppen genom struktur, dialog, reflektion och nya perspektiv. Deltagarna kommer att få möjlighet att genomföra olika personlighets och grupptester. I olika tillämpningsinslag ges deltagarna tillfälle att utveckla kännedom om sig själva som medlemmar i en grupp.

Innehåll och kursveckor:

Vecka 1 (3,5 dgr) - Fokus på dig som individ – en resa i ökad självkännedom

Effektivt förändringsledarskap handlar om hur du ser på dig själv och hur du påverkar andra. Under samling ett riktas fokus mot den enskilde deltagaren, särskilt med avseende på hans/hennes förmåga att väcka tillit, ta ansvar, hantera osäkerhet och bidra till förändringsdynamik. Målet är att vidareutveckla personlighetsegenskaper och beteenden som är betydelsefulla för att kunna driva organisationsförändring i en föränderlig omvärld. Genom exponering och feedback görs individens verklighet så tydlig som möjlig. Individens starka och svaga sidor i samspel med andra människor synliggörs.

Samlingen erbjuder dig en möjlighet att utforska aspekter av dig själv, som t ex:

Vecka 2 (3,5 dgr) - Fokus på gruppsykologiska fenomen - förändringsprocesser och utveckling i grupp.

Nyckeln till mer balanserat ledarskap handlar till stor del om att öka medvetenheten om hur samspelet mellan människor ser ut och kunna handla effektivt på den medvetenheten. Med hjälp av den egna gruppens processer tränar vi på att lära oss vilka krafter som påvekar den enskilde individens beteende i grupper och hur motstånd påverkar gruppers effektivitet.

Perspektiven från samling ett vidgas till att omfatta deltagarens förmåga att förhålla sig till dynamiken i grupper. Målet är att ge erfarenheter av hur den egna gruppen påverkar gruppens medlemmar och hur individer kan påverka, utveckla och styra grupper. Samtidigt fortsätter den individuella utvecklingen från samling 1.

Stor vikt läggs på mellanmänskliga relationer och samspel som är relevanta inom en organisation. Deltagarna tränas i att ta ansvar för samarbetskvaliteten i de grupper som de är en del av, både som ledare och deltagare.

Under samlingen utforskas olika aspekter av dynamiken inom och mellan grupper, som t ex:

Samspelet mellan individ och grupp samt dynamiken mellan grupper utforskas. Stor vikt läggs på mellanmänskliga relationer och samspel som är relevanta inom en organisation. Deltagarna tränas i att ta ansvar för samarbetskvaliteten i de grupper som de är en del av, både som ledare och deltagare.

Vecka 3 (dgr) - Förändrings- och processledarskap – Det handledande ledarskapet

Samlingen ger en djupare organisationsförståelse sett ur ett ledarperspektiv. Särskild vikt läggs vid att utveckla ledarbeteenden som bidrar till förändringsförmåga, delaktighet och ansvarstagande. Målet är att deltagarna ska kunna vitalisera och frigöra den energi och de resurser som bor i motiverade medarbetare och ledare.

Teman för samlingen är t ex:

Vecka 4 (2 dgr) Fördjupning - Fokus på organisationen och förändringsprocesser.

Under samlingen förs organisationsperspektivet in, dels genom simulering inom programmets ram, dels genom att deltagarnas organisationer involveras i arbetet. Samlingens mål är att integrera upplevelser med teoretiska kunskaper samt öka sannolikheten att deltagarna omsätter gjorda insikter i handlingar som bidrar till organisationens utveckling. Deltagarna utvecklar insikter och handlingsberedskap i förhållande till drivande och hämmande krafter för att skapa vitala och förändringsbenägna organisationer. Förståelsen för hur det egna agerandet bidrar till uppfyllandet av organisationens mål fördjupas.

Frågeställningar som belyses under samlingen är t ex:

Vecka 5 (2dgr) Fördjupning –Handledning, integrering och praktisk implementering

Den avslutande samlingen ger en fördjupning inom de områden som är aktuella i deltagarnas dagliga arbete, t ex omorganisationer, implementering, ”branding”, fusioner eller andra strategiska ledningsfrågor. Innehållet styrs av de utmaningar som den enskilde deltagaren står inför.

Omfattning:

Fem samlingar om 3,5 + 3,5 + 3 + 2 + 2 dagar på internat..

Pris:

Kurskostnad 71 000:- exkl moms och internatkostnad

Tjänsteprogram