The Egg model - Creating the Integrated Code of Change

Anders Wendelheim har tillsammans med Richard Zackrison och Thomas Larsson i CORE Assessments utvecklat ett snabbt, lättarbetat och enkelt verktyg för att göra bra organisationsdiagnoser; Vi kallar det CAS – Core Assessment Survey. Verktyget utgår från vår egen systemmodell som vi kallar Ägget™

Modellen sätter fokus på sex primära delsystem:

1. Interna och externa intressenters tillfredställelse med organisationens "output".

2. Extern påverkan som resurstillgång, lagstiftning, förväntningar från ägare och kunder m m.

3. Påverkan från medlemmarna i den egna organisationen som attityder till förändring, tillit till organisationens ledning, kvalitetskultur m m.

4. Organisationens inriktning; Medlemmarnas uppfattning om ledningens tydlighet med visioner, värderingar, mål, strategier, uppdrag, ansvar.

5. Upplevd funktionalitet hos organisationens formella strukturer, system och stödprocesser som informationsspridning, tekniskt stöd, resursfördelning m m.

6. Upplevd funktionalitet av ledarskap, samspel och kommunikation inom och mellan grupper och funktioner; t ex teamarbete, arbetsledning, beslutsfattande, tillit, stöd och uppmuntran.

Modeller

Nedan hittar du de modeller vi använder oss av i vårt arbete: