Konsulttjänster

Coaching och handledning

Coaching är ett kraftfullt verktyg för att påverka ledare och chefer. Coaching är en dialog som bygger på inbördes respekt, där öppenhet och tillit är ett fundament.

Coaching är en metod och förhållningssätt som kan hjälpa oss i de flesta situationer där vi leder och/eller kommunicerar med andra. För ledare kan coaching vara en nyckel till att bli bättre på att delegera och leda. En lyckad coaching innebär att ansvaret inte tas tillbaka utan stannar hos den som har ansvar för och "äger" problemet.

Genom att aktivt lyssna och ställa öppna frågor försöker coachen att göra tydligt för problemställaren vad som är problemet, vem som är problemägare och hur den coachade själv vill och kan agera för att lösa det. Coachen klargör problemet. men tar inte över det. Han/hon värderar inte och levererar heller inte lösningar eller särskilt mycket råd. En bra coach låter den coachade/problemställaren själv komma med förslag till förbättring, förändring och/eller lösning på problemet. Han/hon fokuserar/avgränsar, går från det abstrakta till det konkreta, söker roten och bakomliggande faktorer till problemet, konfronterar och stödjer, utforskar förhållningssätt och olika lösningsalternativ, ifrågasätter och utmanar, litar på sinnen och känslor, uppmärksamhetstränar, reflekterar och sammanfattar mm.

“Coaching aims to enhance the performance and learning ability of others . . . It is based on helping the coachee to help herself or himself through dynamic interaction – it does not rely on a one-way flow of telling and instructing” - Max Landsberg, (1997) Tao of Coaching

En coachinginsats, oavsett om den genomförs individuellt eller i grupp, kan vara ett attraktivt alternativ till ledarutbildning eftersom den:

Vi har även ett program där vi lär ut metoden Coaching.

Konsulttjänster

Nedan hittar du en del av de metoder vi använder oss av i vårt arbete: